Social Icons

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ EIS @ BBW

เด็กหญิงณิชารีย์  เด็กชายก้องตะวัน และนักเรียนในชั้น ม.1/1 (ปีการศึกษา 2554)

ณ เวลานี้เป็นเด็กดีที่น่าชื่นชม ใน ม.3/1 (ปีการศึกษา 2556) EIS Program @ BBW 
 

 
 


กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.1/5 EIS @ BBW

^__^  นำวิดีโอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5  ห้องเรียน EIS Program โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม (BBW)

โดยครูนฤมล  สุนทอง  (ครูเฟิร์นค่ะ)  มาให้ชม มาให้แนะนำ กันนะคะ ^0^

This video show you about EIS Learning in Computer Subject teaching by kruFERN :) (: Naruemon Soonthong on M.1/5 EIS Program of BBW :) (: Bangbowitthayakhom School, Samutprakarn ^__^

Please comment! Thank you ^^


 


 


 


กิจกรรม How to ของนักเรียน ม.1/5 EIS Program

"How to Activity" ^__^  การฝึกพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.1/5 (EIS Program)
 

 
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ฝ่ายขันธ์

 
 
 
เด็กชายอิทธิพัทธิ์  เชิดชู
  


 
เด็กหญิงจีระภรณ์  เนาว์สุวรรณ

 

 
เด็กชายเอกชัย  ทิสาราเขต
 
 


 
เด็กหญิงปิ่นมนัส  ใฉ่เจียว
 
 


 
เด็กหญิงเกษราภรณ์  สีปลื้ม
 
 

 
เด็กหญิงปิลันธณ์  วนกลาง
 


 
เด็กชายภัทรพล  ขำญาติ
 
 


 
เด็กชายนฤชิต  เดชารวิกุลธร
 
 

 
เด็กหญิงนริศรา  ศรีสุข
 
 

 
เด็กหญิงสุธิดา  ศรีกุล    เด็กหญิงอริศรา  ทรัพย์พลี  และ  เด็กหญิงนิตยา  บุญหมอน
 
 

 
เด็กหญิงจุฑามาศ  โรจนศิริพงษ์
 
 


 
เด็กชายศุภกร  เกษม
 
 


 
เด็กชายนฤเบศ  หวันธรรมา
 
 


 
เด็กชายธนภัทร  ทีงาม
 
 


 
เด็กชายจิราธิป  สุวรรณศิลป์
 
 

 
เด็กชายธนวิชญ์  ศรีพฤทธิยานนท์  และ เด็กชายณัฐวุฒิ  ตาปราบ

การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ม.1/5 (EIS Program)

 
การพูดภาษาอังกฤษของตัวแทนนักเรียน


 
เด็กหญิงกุสุมา  นามวงศ์  และเด็กหญิงสุนันทา  อนุภักดิ์

 
 
 
Blogger Templates