Social Icons

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557

กิจกรรม How to ของนักเรียน ม.1/5 EIS Program

"How to Activity" ^__^  การฝึกพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.1/5 (EIS Program)
 

 
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ฝ่ายขันธ์

 
 
 
เด็กชายอิทธิพัทธิ์  เชิดชู
  


 
เด็กหญิงจีระภรณ์  เนาว์สุวรรณ

 

 
เด็กชายเอกชัย  ทิสาราเขต
 
 


 
เด็กหญิงปิ่นมนัส  ใฉ่เจียว
 
 


 
เด็กหญิงเกษราภรณ์  สีปลื้ม
 
 

 
เด็กหญิงปิลันธณ์  วนกลาง
 


 
เด็กชายภัทรพล  ขำญาติ
 
 


 
เด็กชายนฤชิต  เดชารวิกุลธร
 
 

 
เด็กหญิงนริศรา  ศรีสุข
 
 

 
เด็กหญิงสุธิดา  ศรีกุล    เด็กหญิงอริศรา  ทรัพย์พลี  และ  เด็กหญิงนิตยา  บุญหมอน
 
 

 
เด็กหญิงจุฑามาศ  โรจนศิริพงษ์
 
 


 
เด็กชายศุภกร  เกษม
 
 


 
เด็กชายนฤเบศ  หวันธรรมา
 
 


 
เด็กชายธนภัทร  ทีงาม
 
 


 
เด็กชายจิราธิป  สุวรรณศิลป์
 
 

 
เด็กชายธนวิชญ์  ศรีพฤทธิยานนท์  และ เด็กชายณัฐวุฒิ  ตาปราบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
 
Blogger Templates