Social Icons

กิจกรรมนักเรียน

การพูดภาษาอังกฤษของตัวแทนนักเรียนเด็กหญิงกุสุมา  นามวงศ์  และเด็กหญิงสุนันทา  อนุภักดิ์

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

"How to Activity" ^__^  การฝึกพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.1/5 (EIS Program)เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ฝ่ายขันธ์เด็กชายอิทธิพัทธิ์  เชิดชู
  เด็กหญิงจีระภรณ์  เนาว์สุวรรณเด็กชายเอกชัย  ทิสาราเขตเด็กหญิงปิ่นมนัส  ใฉ่เจียวเด็กหญิงเกษราภรณ์  สีปลื้มเด็กหญิงปิลันธณ์  วนกลางเด็กชายภัทรพล  ขำญาติเด็กชายนฤชิต  เดชารวิกุลธรเด็กหญิงนริศรา  ศรีสุขเด็กหญิงสุธิดา  ศรีกุล    เด็กหญิงอริศรา  ทรัพย์พลี  และ  เด็กหญิงนิตยา  บุญหมอนเด็กหญิงจุฑามาศ  โรจนศิริพงษ์เด็กชายศุภกร  เกษมเด็กชายนฤเบศ  หวันธรรมาเด็กชายธนภัทร  ทีงามเด็กชายจิราธิป  สุวรรณศิลป์เด็กชายธนวิชญ์  ศรีพฤทธิยานนท์  และ เด็กชายณัฐวุฒิ  ตาปราบ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

เด็กหญิงณิชารีย์  เด็กชายก้องตะวัน และนักเรียนในชั้น ม.1/1 (ปีการศึกษา 2554)

ณ เวลานี้เป็นเด็กดีที่น่าชื่นชม ใน ม.3/1 (ปีการศึกษา 2556) EIS Program @ BBW

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
 
Blogger Templates